Hornické muzeum

Národní kulturní památka, Hornické muzeum Příbram
v roce 2016

V roce 2016 si královské horní město Příbram připomene 800. výročí existence první písemné zmínky z roku 1216. Součástí celoročních oslav bude ve dnech 10. – 12. června 2016 20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropský den horníků a hutníků. K těmto akcím se připojí se svým programem i Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace Středočeského kraje.

Ve výstavním sále v budově cáchovny dolu Vojtěch muzeum zpřístupní výstavu Zmizelá Příbram. Výstava vychází z knihy Josefa Velfla, kterou vydalo pod stejným názvem v roce 2010 nakladatelství Paseka v edici Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko. Ke zhlédnutí budou desítky historických fotografií Příbrami a Březových Hor ze sbírky dokumentace Hornického muzea Příbram, řada z nich bude tímto způsobem veřejnosti představena poprvé. Součástí této expozice bude též prezentace archeologických nálezů pocházejících z výzkumů probíhajících v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí centra města v roce 2012.
V areálech Hornického skanzenu na Březových Horách bude při příležitosti setkání hornických měst připraven bohatý kulturní program, jehož součástí budou hudební a divadelní vystoupení. Nebude chybět např. ani rýžování zlata, které si budou moci návštěvníci vyzkoušet pod odborným dohledem instruktorů z Českého klubu zlatokopů.

Účastníci setkání jsou rovněž zváni k prohlídce stálých expozic muzea, které jsou umístěny v historických báňských provozních a správních budovách Ševčinského dolu, dolu Vojtěch, Anna a Drkolnov, přibližujících veřejnosti bohatou montánní minulost spjatou s těžbou ve stříbrorudním revíru, uranovém ložisku a podbrdské železářské oblasti.
Areál Ševčinského dolu nabízí expozici v budově bývalých sypů, kde návštěvník uvidí nejstarší písemný doklad o Příbrami z 20. června 1216, kdy ji získal pražský biskup Ondřej. Další historické montánní expozice jsou umístěny v budově cáchovny a v šachetní budově postavené roku 1879 ve stylu průmyslové architektury 2. poloviny 19. století. V někdejším správním objektu Ševčinského dolu se nachází mineralogicko – geologická expozice, které dominuje kolekce stříbrných minerálů. Na odvalu Ševčinské šachty je na 180 m kolejí instalována důlní technika používaná v Rudných a Uranových dolech Příbram ve 2. polovině 20. století. K vidění jsou zde také repliky historického báňského žentouru, rumpálu a havířské zvoničky. Z nádvoří Ševčinského dolu vyjíždí směrem k šachtě Vojtěch důlní vláček, který přepravuje návštěvníky po 230 m dlouhé povrchové trati původně zbudované roku 1884 a v roce 2006 rekonstruované. Hornický vláček byl slavnostně uveden do provozu 16. září 2006 při příležitosti 10. setkání hornických měst a obcí ČR konaného v Příbrami.
Na dole Anna je největší atrakcí jízda dalším důlním vláčkem, a to podzemím 260 m dlouhou Prokopskou štolou k ústí jámy Prokop z roku 1832, s hloubkou 1 600 m nejhlubší šachtě březohorského revíru. Z cáchovny dolu Anna je možno sfárat výtahem do podzemí, kde je zpřístupněno důlní dílo tzv. Wasserlauf – vodní patro z 16. – 19. století. V šachetní budově dolu Vojtěch postavené v roce 1870 na místě historické jámy hloubené od roku 1779, je umístěna stálá expozice přibližující dosažení světového prvenství 1 000 m svislé hloubky na dole Vojtěch v roce 1875. Důl Vojtěch spojuje s dolem Anna 330 m dlouhá Vodní štola Anna z 18. století. Mezi nejvzácnější exponáty muzea patří technické památky – parní těžní stroj dolu Vojtěch z roku 1873, modernizovaný v letech 1888–1889 a parní těžní stroj dolu Anna z roku 1914, oba z provenience pražské akciové společnosti Breitfeld & Daněk. Velkému zájmu turistů se těší také prohlídka vodního kola v podzemí dolu Drkolnov. Jedná se o monument o průměru 12,4 m a jediný dochovaný na území ČR.
Soubor hornických památek v Příbrami – Březových Horách, spravovaných muzeem, byl v roce 2014 prohlášen vládou ČR za národní kulturní památku.

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace spravuje také několik poboček:
Památník Vojna Lešetice – bývalé vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu z let 1951–1961. Areál tábora situovaný mezi nejstaršími uranovými šachtami na Příbramsku z roku 1948 nabízí prohlídku rekonstruovaných dobových objektů bývalého velitelství, tzv. bunkru, ošetřovny, kulturního domu, ubytovacího objektu a dalších. V prostorách tzv. staré kuchyně je umístěna stálá expozice Uran v českých dějinách.
Skanzen Vysoký Chlumec uchovává cenné památky venkovské architektury ze 17. – 20. století z území Středočeské pahorkatiny a středního Povltaví, dotčeného těžbou kamene. Do přírodního areálu v údolí potoka byly přeneseny vybrané typy nejohroženějších lidových staveb, zemědělské usedlosti, chalupnická a domkářská stavení, technické stavby na vodní pohon (pila, mlýn), kovárna a drobné sakrální stavby, které by na svém původním místě nejspíš zanikly.
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota seznamuje se životem venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. – 20. století. Archeologická část expozice představuje nejstarší dějiny regionu spjaté s těžbou a zpracováním zlata a s výsledky archeologického výzkumu keltského oppida Hrazany.
Muzeum zlata Nový Knín umístěné v historické budově tzv. Mincovny z 15. století přibližuje historii těžby a zpracování zlata v povodí zlatonosné říčky Kocáby od nejstarších dob až do 20. století.

Bližší informace o připravovaném programu lze získat na internetových stránkách muzea: www.muzeum-pribram.cz a na Facebooku muzea: www.fb.com/HornickemuzeumPribram