Český permon

Český permon je cena udělovaná 1x ročně celkem v pěti kategoriích v rámci České republiky osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic. Ceny uděluje Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky (dále jen SHHS ČR). Cenou je soška permona na podstavci ve tvaru zvonku.

Kategorie Českého permona

  1. Hornický folklór
  2. Záchrana technických památek
  3. Největší počin roku (uskutečněný v období po udělení poslední ceny)
  4. Celoživotní dílo
  5. Mimořádná cena

Mimořádná cena Český permon je zvláštním oceněním a uděluje se obvykle za zásluhy o povznesení hornických tradic ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže setkání hornických měst a obcí České republiky. Výjimečně ji lze udělit i do zahraničí. Patronem nominací a   udílení ceny je město pořádající daný ročník Setkání hornických měst a obcí ČR (dále jen pořadatelské město), které zajistí dle pokynů Sdružení hornických a hutnických spolků ČR (dále jen SHHS ČR) zhotovení a označení sošek permona a pozvání nositelů ceny na akt předání cen.

Ročník vyhlašuje SHHS ČR ve spolupráci s pořadatelským městem a současně zašle formulář pro návrhy nominací všem známým městům, organizacím, spolkům a osobám, majícím zájem o hornickou a hutnickou tematiku. Současně tento materiál zveřejní na internetu stránky jednotlivých členů (SHHS ČR). Termín vyhlášení je obvykle tři až šest měsíců před konáním Setkání hornických měst a obcí ČR. Datum uzávěrky pro podání návrhů nominací musí být uvedeno při vyhlášení ročníku, obvykle 3 až 4 týdny po datu vyhlášení ročníku.

Zásady – Český permon

Přehled udělených cen 2004 – 2014